Platsvarumärket – så gick arbetet till

Sammanlagt är det många som har engagerat sig och bidragit till arbetet med att ta fram Halmstads platsvarumärke. Invånare, politiker, näringsliv, civilsamhälle och olika fokusgrupper. Denna bredd har gett oss insikter om vad vi är, som i sin tur lett fram till det vi vill vara och uppfattas som.

Några av de viktigaste slutsatserna i vårt gemensamma arbete för Halmstads platsvarumärke är:

  • Platsvarumärket representerar hela platsen Halmstad och ägs gemensamt av alla som bor, verkar och utvecklar platsen.
  • Platsvarumärket är fristående och ska inte förväxlas med kommunorganisationen och stadens historiska symbol, tre hjärtan.
  • Den ursprungliga bilden av Halmstad är mycket starkt präglad av att vara en populär sommardestination.
  • Bilden av Halmstad som tillväxtstad med över 100 000 invånare, med ett levande näringsliv och goda jobbmöjligheter ska öka.
  • Halmstads främsta styrka är inte något geografiskt eller fysiskt, utan snarare en drivkraft med flera kvaliteter. Halmstad är en stad som ofta går sin egen väg, präglad av halländsk växtkraft, unik atmosfär och en kustnära livsstil.
  • Platsvarumärket Halmstad ska fortsätta utvecklas och marknadsföras utifrån positionen "Regionhuvudstaden i Halland med den kustnära livsstilen".
  • En viktig framgångsfaktor i arbetet är det tvärfunktionella varumärkesteam, där kommunen agerar motor och samtliga i teamet är bärare av budskapen.

Analys och idéarbete

Halmstads platsvarumärke vilar på en gedigen grund av dialog, analys och idéarbete. Varumärkesarbetet inleds 2020 och följde en modell i de fyra stegen: upptäcka, definiera, utveckla och leverera. Arbetet leds och drivs av kommunikationsavdelningen, Halmstads kommun.

I upptäcka-fasen 2020-2021, genomförs enkätundersökningar, researcharbete med fokusgrupper och dialog med invånare, föreningar, intresseorganisationer och näringsliv. I denna fas pågår även analys- och värderingsarbete av allt material.

I definiera-fasen 2021-2022, formuleras strategier och huvudbudskap som ska vara tongivande för arbetet. Det samlade grundarbetet leder fram till en gemensam varumärkesplattform, som också tydliggör Halmstads position och förflyttning.

I utveckla-fasen 2022, utformas olika budskap och den grafiska profil som ska användas brett. Här implementeras platsvarumärket hos Halmstads kommuns kommunikationsavdelning och Destination Halmstad.
Förankring och dialog i politiska forum, styr-och ledningsgrupper, inom kommunens förvaltningar och externt med näringsliv, aktörer och intressenter sker löpande och lägger grunden för ett gemensamt varumärkesbyggande för platsen Halmstad.

Under leverera-fasen 2023, lanseras varumärkesportalen delahalmstad.se för att hjälpa platsens aktörer att lyfta och kommunicera bilden av Halmstad. Varumärkesarbetet fortsätter med fokus på platsutveckling och att bygga långsiktigt partnerskap kring den attraktiva Halmstadbilden.